Grön El

Vad är grön el? Här kan du läsa mer om begreppet grön el, ursprungsmärkning och miljömärkt el så att du kan göra ett klimatsmart val när du väljer elbolag juli 2022. 

vindkraftverk

Grön och miljövänlig el

Grön el är ett klimatsmart val för dig som ska teckna ett nytt elavtal, men vad är egentligen grön el? Och vilket elbolag ska du välja om du vill ha grön el? I denna artikel går vi bland annat i genom vad begreppet grön el innebär, samt mer om ursprungsgarantier, miljömärkning och gröna elbolag.

Elbolagen använder gärna begrepp som grön el, förnybar, hållbar eller fossilfri el i ett försök att locka klimatintresserade konsumenter. Problemet är att det inte finns några krav på vad som faktiskt får kallas grön el eller för den delen andra klimatvänliga uttryck. Men generellt utgår elhandlarna från att grön el är el som är producerad av förnybara energikällor, då oftast vattenkraft, vindkraft och biobränsle – energikällor som utgår från solenergi.

telge-energi

Pris

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Kampanj

värde 588 kr

miljo-ikoner

242 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Greenly

Pris

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabattkod

värde 414 kr

miljo-ikoner

247 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser – uppdateras månadsvis

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal i maj och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spotpris tillsammans med påslag och moms.

Greenly

Pris

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabattkod

värde 414 kr

miljo-ikoner

552 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

telge-energi

Pris

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Kampanj

värde 588 kr

miljo-ikoner

604 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser – uppdateras månadsvis

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal i maj och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spotpris tillsammans med påslag och moms.

Greenly

Pris

Avtalsform: Timpris
Uppsägningstid: 14 dag
Bindningstid:  0 mån
Månadskostnad: 69 kr

Rabattkod

värde 414 kr

miljo-ikoner

2251 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

telge-energi

Pris

Avtalsform: Rörligt Pris
Uppsägningstid: 1 mån
Bindningstid: 0 mån
Månadskostnad: 49 kr 

Kampanj

värde 588 kr

miljo-ikoner

2418 kr

/mån inkl. avgift & rabatt

Mer om exempelpriser – uppdateras månadsvis

Exempelpriser är baserade på elhandlarnas jämförelsepris för rörliga elavtal i maj och elområde (SE3) presenterade på bolagens hemsidor. En del elhandlare tar med rabatter på elen i jämförelsepriset medan andra presenterar detta utanför. För att jämföra elpriser på lika villkor har vi räknat med rabatter som påverkar elpriset hos samtliga bolag i månadskostnaden fördelat över 12 mån. Timprisavtalen har inget jämförelsepris utan där är månadskostnaden baserad på aktuellt spotpris tillsammans med påslag och moms.

Vad menas med förnyelsebar energi?

Förnyelsebar energi är energikällor som direkt eller indirekt baserar på solens strålning med undantag för tidvattnet. Detta är energikällor som inte kommer ta slut på flera miljoner år. Förnybar energi är vindkraft, vattenkraft, solenergi och bioenergi. Tillskillnad från kol- och oljekraft så tillför inte förnybar energi någon koldioxid till naturens kretslopp, vilket i sin tur inte ökar växthuseffekten. Exempel på förnybar energi:

 • Vindkraft: 17 %
 • Vattenkraft: 45 %
 • Solceller: >1%
 • solkraftverk: >1%
 • Bioenergi: >1%

Genom att välja el från förnyelsebar energi så har du gjort ett av de viktigaste valen när det kommer till indivudell klimatpåverkan. Bor du i ett hem som förbrukar 20 000 kWh per år och väljer förnybar el så släpper du i genomsnitt ut sju ton mindre koldioxid jämfört med om du valt el från fossilt bränsle. Det blir ungefär lika mycket utsläpp som fem bilar gör av med under ett år.

Enligt EU:s direktiv ska alla medlemsstater främja el från förnybara källor. Under skulle andelen förnybar energi i Sverige vara minst 50 procent.

Vad är ursprungsmärkning och ursprungsgarantier?

Alla elhandlare i landet måste enligt direktiv från EU redovisa uppgifter om hur elen är producerad. I Sverige introducerades detta i ellagen 2005. Huvudsakliga syftet är att elkonsumenterna ska veta var elen kommer ifrån och på så sätt kan välja klimatsmart el.

Systemet med ursprungsmärkning bygger på att du som konsument köper el av en elhandlare, denne i sin tur köper el från elproducent. Utöver elen köper även elhandlaren en garanti om att elen kommer från till exempel vattenkraft, vindkraft eller andra förnybara källor. Ursprungsmärkningen är med andra ord en slags garanti om hur elen producerats, dock inkluderar inte ursprungsmärkning någon miljömärkning som även tar hänsyn till miljö och hållbarhet.

Ursprungsgarantier ger elbolagen ett elektroniskt certifikat som visar hur elen är producerad. I Sverige är det Energimyndigheten som bestämmer vilka produktionsanläggningar som får ursprungsgarantier och även utfärdar certifikaten. Utöver ursprungsgarantier behöver även elhandlaren kunna visa vilken miljöpåverkan produktionen haft i form av koldioxidutsläpp och kärnavfall. Du hittar denna information specificerad på din elfaktura.

Vad är skillnaden på förnyelsebar och fossilfria energikällor?

Förnyelsebar energi är energikällor som direkt eller indirekt baserar på solens strålning med undantag för tidvattnet. Detta är

Förnyelsebar energi är som nämnt ovan från källor som i grunden härstammar från solens energi. Fossilfria energikällor betyder däremot att elen inte produceras direkt från olika fossila bränslen så som kol, olja eller gas. I Sverige är inkluderas kärnkraft som fossilfri energi. I och med att kärnkraft inte passar in på varken förnybar energi eller som fossilt bränsle så använder sig elhandlare av begreppet fossilfri energi när kärnkraft är inkluderat utöver de förnybara energikällorna. Anledningen till att kärnkraft inte räknas som en förnybar källa är på grund av uranet som används i kärnkraftverken, detta är en källa som kommer ta slut i framtiden.

Väljer du förnybara eller fossilfria energikällor kommer påverkan på miljön vara betydligt mindre än vid fossila energikällor. Elproduktionen i Sverige är idag till 98 procent fossilfri och en bit över hälften kommer från förnybara energikällor.

Är förnybar el dyrare än el från fossila källor?

Svaret är nej, i Sverige kan du köpa förnybar el till samma pris eller till och med billigare än fossil el. En av anledningarna, förutom att förnybar produktion gått ner i pris, är de tekniska framgångarna när det kommer vindkraftverkens effektivitet och högre verkningsgrad i vindturbiner och solceller. Idag har det till och med blivit billigare att bygga ny förnybar energi än anläggningar som utvinner fossil energi.

Miljömärkt el från Naturskyddsföreningen

Även om el från förnybara källor minskar klimatpåverkan i form av framförallt mindre växthusgaser så betyder det inte att elproduktionen är skonsam mot miljö, klimat, djur, växter och människor. En stor skillnad mellan miljömärkning och ursprungsmärkning är att ursprungsmärkning endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav. Ofta används begreppet grön el endast för ursprungsmärkningen vilket gör att hållbarhet inte tas med i betänkande.

Vattenkraftverk kan ha stor påverkan på till exempel djur och växtliv kring vattendrag och vindkraftverk kan bland annat störa fågellivet. Naturskyddsföreningen har tagit fram miljömärkningen Bra Miljöval som har ett av de hårdaste kraven i världen på hur elen produceras så att miljön påverkas så lite som möjligt av elproduktionen. Utöver hårda krav så går licenspengar när du köper el märkt med Bra Miljöval till olika miljöfonder som bland annat reparerar miljöskador och forskning kring energieffektivisering.

bra miljöval

Vad är fördelarna med el märkt Bra Miljöval?

 • Förnyelsebar el: Du köper el som endast kommer från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.
 • Miljö, klimat, djur och människor: Att den förnybara elproduktionen också tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.
 • Minskat fossilt behov: Genom att köpa miljömärkt el så minskar du efterfrågan på fossilel och el från kärnkraft.
 • Reparera miljön: Du bidrar till projekt som reparerar miljöskador och minskar energianvändningen samt minskar din klimatpåverkan.

Elbolag i Sverige som endast har 100 % Bra Miljöval el till alla privatkunder:

 • Telge Energi AB
 • Greenely
 • ETC el
 • Falkenberg Energihandel
 • Godel i Sverige
 • Utellus AB

Telge Energi

Ett elbolag som återkommande hamnar bland de högsta i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) kundnöjdhetsundersökningar är Telge Energi. Detta är ett elbolag som tagit på sig att ”utmana branschen” när det kommer till att erbjuda 100 procent ren el till alla elkunder i Sverige.

Telge Energi valde 2008 att gå ifrån kolkraft och endast erbjuda el från förnybara källor. I ett steg att minska miljöpåverkan ännu mer gick bolaget från förnybart till att även inkludera hållbart. Sedan 2020 säljer Telge Energi endast el som är märkt Bra Miljöval till sina privatkunder. Du som blir kund hos Telge Energi behöver med andra ord inte betala extra eller inkludera tillval för att få grön el.

När du tecknar elavtal hos Telge Energi går det att välja mellan flera olika typer av avtalsformer som alla är märkta Bra Miljöval. Allt från vinteravtal till vanliga rörliga och fasta avtal, men också speciellt utformade avtal så som ”100% Svensk sol” och ”100% Vind”. Tecknar du Telge Energi idag så får du ett års fri fast avgift till ett värde av 588 kr. Påslaget är endast 5 öre per kWh och där ingår både elcertifikatet och Bra miljöval.

Telge-energi

Telge Energi

Bra Miljöval: 100 %
Svenskt kvalitetsindex: Topp 5
Bindningstid: 0 mån
Påslag: Endast 5 öre
Rabatt: 12 månader utan avgift

Greenely

Ett annat elbolag som garanterar att all deras el är märkt med Bra Miljöval och kommer från förnybara källor är Greenely. Vad som framförallt utmärker Greenely är fokus deras fokus på teknik och timpris i kombination med grön el. Genom en smidig app i telefonen får du full kontroll över din elförbrukning vilket gör att du kan styra din förbrukning efter tider när elpriset är billigt.

Greenely tar inga påslag på elen utan erbjuder den till inköpspris (spotpris). Med timpris som avtalsform kan du anpassa din elförbrukning och både spara pengar och miljö. Det blir också enklare att planera och analysera din elkonsumtion då all data finns i appen. Enligt Greenely minskar deras kunder elkostnaderna med upp till 25 procent. Som ny kund bjuder Greenely på sex månader utan avgifter med koden 6moff, värde 411 kronor. Greenly har 0 kr i påslag och den enda kostnaden är månadsavgiften.

Greenly

Greenely

Bra Miljöval: 100 %
Bindningstid: 0 mån
Påslag: 0 öre
Rabatt: 6 månader utan avgift
Använd rabattkod: 6moff

Frågor & Svar

Grön el är ett begrepp som vanligtvis inkluderar el från förnyelsebara källor. Förnybar energi har sin källa direkt eller indirekt från solens strålning och kommer förnyas i samma takt som de används tillskillnad från energi från olja, kol och gas. Vanligaste exemplen på förnybar energi är vattenkraft, vindkraft, solkraft och bioenergi.

Eftersom det inte finns ett riktlinjer på vad som får kallas grön el har uttrycket blivit kommersialiserat av många elbolag som vill framstå miljövänliga. Grön el från förnybara energikällor minskar klimatpåverkan men påverkar fortfarande miljön negativt. Därför bör du även inkludera miljömärkningen Bra Miljöval för att få en grön el som även är hållbar.

Elhandlaren är den du köper elen av och det är denna som de flesta tänker på när de pratar om att byta elbolag. Då elnätsägaren också ofta är en elproducent och elhandlare kan detta blir något rörligt och därför tror många att de har två elbolag.

Framförallt minskar du din klimatpåverkan med flera ton koldioxid om året. Dessutom ökar du efterfrågan på el från förnybara energikällor vilket i sin tur minskar behovet av fossilelproduktion.

Grön el behöver inte vara dyrare utan kan i många fall till och med vara billigare än el från fossila källor. Telge Energi och Greenely är två bra exempel på billiga elbolag som endast erbjuder el från förnybara källor med miljömärkningen Bra Miljöval.