Elområde

I Sverige har det sedan 2011 funnits en uppdelning i fyra olika elområden. I denna text kommer vi att gå igenom hur denna uppdelning påverkar dig som konsument och hur elpriset kan variera beroende på var i landet du bor.

 
Vindkraftverk
Fortum
Tibber elavtal
telge-energi-logotype
greenely logo
Vattenfall
Skelleftea-kraft
E-on

Elområden i Sverige

Sedan den 1 november 2011 har Svenska kraftnät delat in Sverige i fyra elområden, vilket är ett sätt att indikera var i landet det kan finnas behov av att bygga ut stamnätet för el och öka elproduktionen. De fyra elområdena är numrerade 1 till 4 och denna uppdelning syftar till att på sikt få en mer jämn tillgång till el och minska behovet av att transportera el från norr till söder. Genom att identifiera de områden där behovet av el är högt kan man se var det är lämpligt att öka produktionen och infrastrukturen för att säkerställa tillgången på el i hela landet.

Vad är elområden?

De elområden som finns i Sverige är de som reglerar vilka elpriser du som konsument har. Elpriserna på energi kan se olika ut beroende på vilket område du tillhör och hur balansen mellan förbrukningen kontra eltillgången är. Är efterfrågan på el stor, så som i elområde 3 Stockholm, men tillgången lägre blir elpriserna naturligt högre vilket i sin tur ska leda till att fler aktörer ska vilja öka energiproduktionen i det ekområdet.

Vilket elområde tillhör du?

De fyra elområden som finns i Sverige är elområde 1, elområde 2, elområde 3 och elområde 4. I dessa elområden är olika elbolag verksamma, vilket även innebär att utbudet av elavtal varierar. Beroende på var i landet du bor kommer både valmöjligheter som elpriser och energitillgångar se olika ut.

Elområde 1 (SE1)

Elområde 1 utgörs av hela Norrbottens län, samt delar av Västerbottens län. I detta elområde produceras mest el i hela Sverige, men behovet av el är väldigt lågt. Det innebär att det förekommer ett stort överskott av el, samtidigt som efterfrågan är låg – elpriserna är ofta låga, inte minst i förhållande till elpriserna i Sveriges mer sydliga elområden.

Elområde 2 (SE2)

Elområde 2 utgörs främst av Västernorrlands län och Jämtlands län, men även delar av Dalarnas län, Västerbottens län och Gävleborgs län tillhör området. Här är behovet av el något större än i område 1. Elproduktionen är dock relativt hög, vilket innebär att balansen mellan eltillgången kontra elförbrukningen är god. Därav jämna elpriser.

Elområde 3 (SE3)

Elområde 3 är Sveriges största elområde (sett till energiförbrukning). Till detta område hör både Stockholms län, Gotlands län, Södermanlands län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Uppsala län och Östergötlands län. Även delar av Kalmar län, Jönköpings län, Hallands län, Gävleborgs län, Västra Götalands län och Dalarnas län tillhör elområde 3.

Här är efterfrågan på el som absolut störst, samtidigt som det finns ett stort underskott på el då elproduktionen i området inte är tillräckligt omfattande för att motsvara behovet. Detta har bidragit till att elpriserna ofta är väldigt höga, och att man under stora delar av året valt att transportera el från norr för att kunna förse alla hushåll med energi.

Elområde 4 (SE4)

Till elområde 4 hör Skåne län, Kronobergs län och Blekinge län, samt delar av Hallands län, Jönköpings län, Västra Götalands län och Kalmar län. Även här, i de mest sydliga delarna av Sverige, är behovet av el väldigt stort. Kombinationen av många elanvändare, hög efterfrågan och begränsningar i områdets elnät har lett till ett underskott av energi, precis som i elområde 4.

Elområden karta

Elområden i Sverige

Elområden och priser

Vilket elområde är dyrast?

I och med att det i södra Sverige (elområde 3 och 4) bor väldigt många människor är efterfrågan på el stor. Samtidigt finns det i dessa delar av landet ett underskott på elproduktion. Hög efterfrågan och låg tillgång innebär i regel dyra elpriser. Historiskt sett har man kunnat se att just elområde 4, det sydligaste området, är det dyraste.

Ytterligare en faktor som ligger till grund för de dyra elpriserna i söder är att man transporterar el från norr till söder. Detta för att uppfylla behovet av elförbrukning och kunna förse elanvändarna med den energi som hushållen behöver. Detta är dock en både tidvis svår och kostsam process, som i sin tur bidrar till ännu högre priser.

Vilket elområde är billigast?

I norra Sverige – i elområde 1 – är antalet invånare lägre. Elproduktionen i området är även väldigt stor. Den låga efterfrågan och den stora tillgången gör att det finns ett överskott av el, vilket i sin tur bidrar till att elpriserna ofta är låga. För att kompensera är det vanligt att elen från norr transporteras till söder, så att deras behov kan tillgodoses bättre. Vill du hitta ett billigt elavtal kan du enkelt gå in här.

Varför infördes elområdena?

Anledningen till att Svenska kraftnät valde att dela upp Sverige i fyra olika elområden är i grund och botten ett agerande från att Sverige sen 2006 har behövt anpassa sig till den strävan som EU har om att uppnå en gemensam fri konkurrensutsatt elmarknad i samtliga Europeiska länder. Detta då Svenska Kraftnät samma år blev anmälda till EU-kommissionen.

Syftet blev dock därefter att göra denna uppdelning för att man ville få en tydligare bild av hur elförbrukningen i landet ser ut. Detta för att få en indikator på var i landet det finns ett behov av att utveckla och bygga ut elnätet, samt var det finns ett behov av att stimulera elproduktionen (i de områden där det finns ett underskott på el).

Det man har kunnat se efter att man gjort dessa uppdelningar är att det produceras mycket mer el i Sveriges norra delar än vad det gör i södra Sverige. Detta trots att elförbrukningen i norr är betydligt lägre än i söder. Detta har lett till transporter av el från norr till söder, för att bättre ta tillvara på energin.

Minskad transport från norr till söder

Denna transport av el är däremot något som man på sikt vill undvika i så stor mån möjligt. Det inte bara då elledningarna under stora delar av året inte har tillräcklig kapacitet för att transportera elen på detta sätt. Utan det även då denna typ av transport försämrar effektivitet och bidrar till att elen inte kan förbrukas till fullo. Läs mer om elnätet och elnätsavtal här.

Tack vare de elområden vi har idag kan man på sikt se till att elproduktionen stimuleras där det finns ett större behov av energi, så att det blir mer lönsamt att producera el just där det bor som mest människor som bidrar till hög förbrukning och ett stort energibehov. Därmed kan man minska behovet av att transportera elen så långt.

Satsar man på att utveckla ett mer balanserat elnät och en elproduktion som tillgodoser behovet av elförbrukning i alla olika elområden kan vi få både mindre överskott och underskott, och därmed ett mer hållbart elnät även för framtiden.

Frågor & Svar

I Sverige finns det 4 elområden; elområde 1 (SE1), elområde 2 (SE2), elområde 3 (SE3) och elområde 4. Elområde 1 utgör Sveriges mest norra delar, och elområde 4 är det som ligger sydligast.

Uppdelningen av Sverige i olika elområden gjordes den 1:a november 2011. Detta av Svenska kraftnät, som en följd av ett krav från EU-kommissionen om att det måste finnas överföringsbegränsningar i det svenska stamnätet.

Gränsen mellan elområde 2 och 3 går strax norr om Gävle. Till elområde 1 hör Norrbottens län, samt delar av Västerbottens län. Till elområde 2 hör Västernorrlands län och Jämtlands län, samt delar av Gävleborgs län, Dalarnas län och Västerbottens län.

Elområde 3 och 4 utgör de södra delarna av Sverige, där område 4 är det mest sydliga. Till elområde 3 hör bland annat Uppsala län, Stockholms län och Gotlands län, medan elområde 4 utgörs av bland annat Blekinge län och Skåne län.

Elavtaldirekt använder sig av cookies. Genom att använda tjänsten godkänner du användandet av cookies: